Csermely Péter: Bloghálózatos életfilozófiám

csermely-proba2.indd
Kattints a képre, és nézd meg online!

A Cser­mely­Blog írá­sai 2009 végén je­len­tek meg elő­ször. A be­jegy­zé­sek szé­les­kö­rű fi­gyel­met kel­tet­tek; a blog le­töl­té­se­i­nek a száma két év alatt meg­kö­ze­lí­tet­te az egy­mil­li­ót. A leg­nép­sze­rűbb írást, a könyv­ben is he­lyet kapó, jó ta­nár­ról szó­lót 20 ezer­nél töb­ben ol­vas­ták el. A leg­több be­jegy­zés ol­va­sott­sá­ga már a meg­je­le­né­sé­nek he­té­ben jóval ezer fö­lött volt.

Az Ol­va­só azon­ban most nem­csak két év vá­lo­ga­tott blog­be­jegy­zé­se­it tart­hat­ja a ke­zé­ben, hanem ennél jóval töb­bet, új­sze­rűb­bet is. A tö­mö­rí­tet­tés ak­tu­a­li­zált írá­sok­ban ez­út­tal ugyan­is meg­ha­tá­ro­zott, egy­más­ra épülő sor­rend sze­rint mé­lyed­het el az ér­dek­lő­dő.

Budapest : Typotex, 2012

Az e-könyv csak egyetemi IP tartományon belül érhető el.

Nyomtatott formában is megtalálható könyvtárunkban.

Ezek is érdekelhetnek...