Kategória: Nyelvészet

Pléh Csaba: A lélek és a nyelv

Hogyan lesznek a hangokból szavak? Tényleg megértünk három szót másodpercenként? De akkor miért értjük félre egymást? Mert a pillanatnyi lelkiállapotunk alapján beszélünk? Mit hallunk a mondatok mögött? Mi a társalgás logikája? Hogyan bővítjük új szavakkal agyunk szótárát? Miért tanul meg egy kisgyerek olyan hamar beszélni? És egyáltalán: hogyan működik az agyunkban mindaz, amit beszédnek nevezünk?

Blaskó Ágnes – Hamp Gábor: Írás 1.0

Amikor egyetemi kurzusokon szemináriumi dolgozatot, házi dolgozatot várnak el tőlünk, gyakran ezt olyan magától értetődően teszik, hogy lassanként már el is hisszük: eleve tudnunk kellene, hogyan is kell azt írni. Ez a könyv voltaképpen csak egy dologra akarja rávenni olvasóját: lássa be, hogy az írás esetében ez annyira mégsem magától értetődő, hogy ne lehetne/kellene megtanulni írni.

Egy magyar idegenvezető Bábel tornyában : Lénárd Sándor írásai a nyelvekről

Az Európai Unió küszöbén különösen fontos, hogy a művelt nagyközönség Magyarországon minél több élményszerű tapasztalatot szerezzen az idegen nyelvek tanulásának és használatának szépségeiről valamint izgalmáról, s ennek bemutatására kevés szerző lehet alkalmasabb, mint a tolmács, fordító, poliglott művész és gondolkodó Lénárd Sándor.

Fehér Krisztina: Babák a hangok világában

A könyv izgalmas utazásra hív a hangok világába, ráadásul nem akármilyen társaságban! A túra vezetői a téma legifjabb szakértői, a babák. Ők valami olyanra képesek,ami nemcsak a szülőket, de a kutatókat is bámulatba ejti: játszi könnyedséggel sajátítják el az anyanyelvüket. Vajon hogyan csinálhatják?

Abram de Swaan: A nyelvek társadalma : a globális nyelvrendszer

Mi az oka annak, hogy a leg­több volt gyar­ma­ton ma is a haj­da­ni gyar­ma­to­sí­tók nyel­ve tölti be a hi­va­ta­los mé­di­um funk­ci­ó­ját? Mi­lyen fo­lya­ma­tok ha­tá­roz­zák meg a ro­ha­mo­san ter­je­dő glo­bá­lis köz­ve­tí­tő nyelv, az angol és a nem­ze­ti nyel­vek kö­zöt­ti erő­vi­szo­nyo­kat a sok­nyel­vű­ség ér­té­két han­goz­ta­tó Eu­ró­pai Uni­ó­ban? Abram de Swaan ilyen és ehhez ha­son­ló kér­dé­sek­re ke­re­si a vá­laszt vi­lá­gos ok­fej­té­sű, el­fo­gu­lat­lan köny­vé­ben.

Multilingualism, (Im)mobilities and Spaces of Belonging

Certain forms of mobility and multilingualism tend to be portrayed as problematic in the public sphere, while others are considered to be unremarkable. Divided into three thematic sections, this book explores the contestation of spaces and the notion of borders, examines the ways in which heritage and authenticity are linked or challenged, and interrogates the intersections between mobility and hierarchies and the ways that language can be linked to notions of belonging and aspirations for mobility. Based on fieldwork in Africa, Asia, Australasia, and Europe, it explores how language functions as both sites of struggle and as a means of overcoming struggle. This volume will be of particular interest to scholars taking ethnographic and critical sociolinguistic approaches to the study of language and belonging in the context of globalization.

Introduction to Classical and New Testament Greek : A Unified Approach

The defining feature of this textbook is the treatment of classical and New Testament Greek as one language using primary sources. All the example sentences the students will translate are real Greek sentences, half of which are taken from classical literature and philosophy and half of which are directly from the New Testament. The advantage of this approach is that it highlights the linguistic, literary, and historical connections between classical Greece and early Christianity.

Cookery : Food Rhetorics and Social Production

The essays in this volume probe the many ways that food informs contemporary social life through its mediation of bodies—human and extra-human alike—in the forms of intoxication, addiction, estrangement, identification, repulsion, and eroticism. Our bodies, in turn, shape the boundaries of food through research, technology, cultural trends, and, of course, by talking about it. Each chapter explores food’s persuasive nature through a unique prism that includes intoxication, dirt, “food porn,” strange foods, and political “invisibility.” Each case offers new insights into the relations between rhetorical influence and embodied practice through food.

Rewriting Language : How Literary Texts Can Promote Inclusive Language Use

Inclusive language remains a hot topic. Despite decades of empirical evidence and revisions of formal language use, many inclusive adaptations of English and German continue to be ignored or contested. But how to convince speakers of the importance of inclusive language? Rewriting Language provides one possible answer: by engaging readers with the issue, literary texts can help to raise awareness and thereby promote wider linguistic change.

Mobilizing Others : Grammar and Lexis Within Larger Activities

Requesting, recruitment, and other ways of mobilizing others to act have garnered much interest in Conversation Analysis and Interactional Linguistics. This volume takes a holistic perspective on the practices that we use to get others to act either with us, or for us. It argues for a more explicit focus on ‘activity’in unpacking the linguistic and embodied choices we make in designing mobilizing moves.